Nextranet - zarabiaj na promocji książek audio i ebooków

 • Logowanie
 • Formularz kontaktowy
 • Regulamin Nextranet

Regulamin dla Sprzedawców Sieci Sklepów Cyfrowych Nextranet

Ostatnia aktualizacja 28.05.2008 

§ 1

INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Organizatorem oraz koordynatorem Sieci Sklepów Cyfrowych Nextranet oraz serwisu internetowego zlokalizowanego w domenie nextranet.pl (zwanych dalej „Siecią”) jest NetPress Digital Sp. z o.o. (zwana dalej „Organizatorem”), z siedzibą w Kazimierowie przy ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów. Każda osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do współpracy w ramach Sieci jest Sprzedawcą Organizatora i tak będzie dalej określany w niniejszym Regulaminie.
 2. Postanowienia Regulaminu dla Sprzedawców Sieci Sklepów Cyfrowych Nextranet (zwanego dalej "Regulaminem"), wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a osobami kandydującymi do zostania Sprzedawcą oraz osobami, które już Sprzedawcami zostały, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.
 3. Każda osoba pragnąca zostać Sprzedawcą oraz osoby, które w chwili ustanowienia niniejszego Regulaminu są już Sprzedawcami, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności oraz Regulaminem Serwisu nexto.pl , gdyż nabycie statusu Sprzedawcy jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane treścią wymienionych dokumentów. Osoby te zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień rzeczonych regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora.
 4. Współpraca w Sieci jest dobrowolna i bezpłatna. Każdy Sprzedawca, w dowolnym momencie może zrezygnować ze współpracy w ramach Sieci, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi lub likwidując konto Sprzedawcy w panelu administracyjnym.
 5. Poprzez współpracę w ramach Sieci, Sprzedawcy budują Bazę Danych Klientów dla Sieci Sklepów Cyfrowych Nextranet, w zamian za co otrzymują punkty przeliczane na środki pieniężne, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

IDEA SIECI SKLEPÓW CYFROWYCH NEXTRANET

 1. Sieć Sklepów Cyfrowych Nextranet służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy Organizatorem a osobami fizycznymi i innymi podmiotami, które nabędą status Sprzedawcy, którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować Sieć Sklepów Cyfrowych Nextranet (w tym serwis www.nexto.pl zwany dalej "Serwisem" lub "nexto.pl") celem zwiększenia sprzedaży towarów i usług oferowanych w ramach Serwisu lub Sieci. 
 2. Z tytułu aktywnej współpracy w ramach Sieci, każdy Sprzedawca uzyskuje korzyści w formie punktów przyznawanych przez Organizatora, na zasadach określonych Regulaminem, lub w inny sposób indywidualnie uzgodniony z Organizatorem. Szczegółowe zasady naliczania punktów z danych tytułów oraz przeliczania punktów na konkretne korzyści dla Sprzedawców określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. Modyfikacje załącznika nr 1 nie stanowią zmiany Regulaminu, a wprowadzane zmiany będą obowiązywały od dnia zamieszczenia nowej treści załącznika na łamach Serwisu lub Sieci, albo od chwili wskazanej w treści zmienianego Załącznika.
 3. Idea Sieci zakłada długookresowe naliczanie korzyści Sprzedawcom z tytułu aktywności pozyskanych przez nich klientów Serwisu lub Sieci, objawiającej się dokonywaniem w Serwisie lub Sieci zakupów, od których w głównej mierze uzależnione są korzyści dla Sprzedawców.

§ 3

NABYCIE STATUSU SPRZEDAWCY

 1. O status Sprzedawcy mogą ubiegać się osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące rezydentami w rozumieniu przepisów podatkowych, które mają ukończone 18 lat oraz osoby w wieku powyżej 16 lat, lecz tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (np. rodziców czy opiekunów) wyrażoną na piśmie i przesłaną na adres siedziby Organizatora.
 2. O status Sprzedawcy mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
 3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Sprzedawcy jest rejestracja w Sieci Sklepów Cyfrowych Nextranet pod adresem: http://www.nextranet.pl/programpartnerski/logowanie.xml.   
 4. Formularz zgłoszeniowy oraz formularz z danymi Sprzedawcy powinien być wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Sprzedawca ma obowiązek poinformować o zmianach Organizatora, najpóźniej w okresie 14 dni od zaistnienia zmiany - pod rygorem odmówienia takiemu Sprzedawcy wydania korzyści wynikających ze współpracy w ramach Sieci.
 5. Organizator po zweryfikowaniu danych i informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym otrzymanym od kandydatów, może zwracać się o podanie dodatkowych danych lub informacji, albo dostarczenia określonych dokumentów, oświadczeń lub podjęcia innych działań lub czynności wskazanych w korespondencji z kandydatem.
 6. Nabycie statusu Sprzedawcy następuje z chwilą otrzymania od Organizatora informacji o nadaniu statusu. Z chwilą nabycia statusu Sprzedawcy, Sprzedawca otrzymuje dostęp do Panelu Administracyjnego (zwanego dalej „Panelem”).
 7. Organizatorowi przysługuje prawo odmowy nadania danemu kandydatowi statusu Sprzedawcy, bez podawania przyczyn swojej decyzji.
 8. Po nadaniu Kandydatowi przez Organizatora statusu Sprzedawcy, zostanie zawarta pomiędzy stronami umowa o współpracy, której treść Sprzedawca ma obowiązek wygenerować ze strony WWW, wydrukować, podpisać i przesłać Organizatorowi w dwóch egzemplarzach, z których jeden, po podpisaniu przez Organizatora, zostanie przesłany zwrotnie Sprzedawcy.
 9. Każdemu Sprzedawcy przysługuje prawo do założenia maksymalnie dwóch kont w ramach Sieci jako osoba fizyczna lub dwóch kont, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, jednak różniące się adresami email podanymi przy rejestracji, bez względu na liczbę Stron WWW, na których udostępnia Organizatorowi powierzchnię. Dla każdego z takich kont przewidziana jest odrębna rejestracja. W przypadku założenia więcej niż jednego konta przez Sprzedawcę, aby otrzymać stosowne wynagrodzenie w ramach współpracy, Sprzedawca powinien wygenerować, podpisać i wysłać umowę dla każdego konta oddzielnie.
 10. Niedopuszczalne jest zakładanie kont po rozwiązaniu Umowy z Organizatorem. W przypadku naruszenia przez Sprzedawcę Regulaminu, wszelkie środki przewidziane niniejszym Regulaminem stosowane będą według uznania Organizatora w odniesieniu do jednego, dwóch, lub wszystkich kont Sprzedawcy.

 

§ 4

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy kandydat na Sprzedawcę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz na dalszych etapach weryfikacji kandydata na Sprzedawcę, przynajmniej do czasu uzyskania odpowiedzi od Organizatora o przyznaniu statusu Sprzedawcy, a w przypadku przyznania statusu Sprzedawcy, udzielone zgody będą trwały do czasu zakończenia współpracy ze Sprzedawcą, a przekazanie przez Sprzedawcę Organizatorowi na jakimkolwiek etapie współpracy dalszych danych osobowych, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora. Zgromadzone dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym między innymi w celu informowania Sprzedawców o nowych promocjach i usługach w Serwisie lub Sieci, specjalnych ofertach oraz w celu realizacji umowy.
 2. O ile w konkretnym przypadku nie zastrzeżono inaczej, uważa się, iż zgoda udzielona Organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych Sprzedawcy obejmuje również zgodę na ich przekazywanie przez Organizatora podmiotom trzecim, z którymi Organizator będzie współpracował, celem wywiązania się przez te podmioty z realizacji zamawianych u nich usług przez Sprzedawców, o ile takie sytuacje będą miały miejsce z woli Sprzedawcy.
 3. Każdy Sprzedawca z chwilą uzyskania statusu Sprzedawcy, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail), o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu lub Sieci, a także zawierających informacje handlowe o nowych produktach lub usługach w Serwisie lub Sieci, o promocjach w Serwisie lub Sieci, a także promujących produkty partnerów handlowych Organizatora.
 4. Każdemu Sprzedawcy przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania, co może być dokonywane samodzielnie przez Sprzedawcę za pośrednictwem Panelu.
 5. Usunięcie danych przez Sprzedawcę, albo skierowane do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Sprzedawcą, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej - oznacza zakończenie współpracy w ramach Sieci z inicjatywy Sprzedawcy, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.

§ 5

ZASADY DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAWCY

 1. Podstawowym zadaniem Sprzedawcy jest zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży usług i produktów oferowanych w Serwisie lub Sieci, poprzez pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów w Serwisie lub Sieci.
 2. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta Serwisu lub Sieci, za osobę poleconą przez danego Sprzedawcę, jest to, aby taka osoba weszła do Serwisu lub Sieci przy wykorzystaniu narzędzi identyfikujących Sprzedawcę, udostępnionych mu w Panelu, co pozwoli na przypisanie w bazie Sieci danego klienta do konkretnego Sprzedawcy, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Sprzedawców korzyści z tytułu współpracy w ramach Sieci. 
 3. Narzędzia udostępnione w Panelu mogą być wykorzystywane przez Sprzedawców w dowolny sposób, tak jednak, aby nie powodowało to naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani też:
  1. nie nosiło znamion przesyłania nie zamówionej informacji handlowej;
  2. nie naruszało prawa do prywatności osób, którym hiperłącze jest przekazywane;
  3. nie nosiło znamion spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć);
 4. Banery stworzone samodzielnie przez Sprzedawców lub wygenerowane w ramach dostępnych w Panelu narzędzi, prowadzące do Serwisu lub Sieci mogą być umiejscawiane przez Sprzedawców na stronach i serwisach WWW, na których Sprzedawcy mają prawa do zamieszczania banerów reklamowych, a Organizator nie sprzeciwi się zamieszczeniu banera na konkretnych stronach lub serwisach WWW, ze względu na ich tematykę, wygląd, funkcjonalność lub z innych powodów nie uzna, iż nie nadają się one do zamieszczenia tam banera reklamującego Serwis lub Sieć lub jej produkty.
 5. Organizator udostępnia Sprzedawcy możliwość stworzenia, przy pomocy narzędzi dostępnych w Panelu Administracyjnym, własnego sklepu w ramach Sieci (narzędzie zwane dalej "Sklepem"). Wszelkie działania podejmowane przez Sprzedawcę, mogą także bezpośrednio promować Sklep, o ile takie działania nie stoją w sprzeczności z niniejszym Regulaminem, ani z zawartą ze Sprzedawcą umową.
 6. Zabronione jest promowanie Serwisu lub Sieci lub Sklepu Sprzedawcy z wykorzystaniem wulgaryzmów, wyrażeń obrażających uczucia religijne, preferencje seksualne lub podszywanie się pod firmę aktualnie funkcjonująca już w obrocie. Powyższe zapisy dotyczą także nazw subdomen lub domen, pod którymi działa stworzony przez Sprzedawcę Sklep.
 7. W ramach jednego konta Sprzedawca może założyć jeden Sklep, z zastrzeżeniem jednak zapisów pkt. 3.8 Regulaminu.
 8. Serwisów WWW zaopatrywanych przez Sprzedawcę w banery, może być więcej niż jeden, przy czym Sprzedawca zawsze musi wskazać Organizatorowi adresy stron, na których umieszcza lub ma zamiar umieścić baner reklamowy.
 9. Niedozwolone jest podejmowanie następujących działań:
  1. stosowania hiperłącza aktywowanego automatycznie po wejściu lub wyjściu ze strony WWW, na której jest ono zamieszczone (chyba, że strona taka nie zawiera treści i służy wyłącznie jako przekierowanie do innej strony WWW);
  2. uzależnienia dostępu do usług oferowanych na stronie lub serwisie WWW od: aktywacji hiperłącza zawierającego link identyfikujący sprzedawcę, kliknięcia na baner reklamowy, przejścia do tego serwisu WWW poprzez baner reklamowy, dokonania rejestracji lub zakupu dokonanego w takim serwisie WWW;
  3. rozsyłania masowej informacji o stronie WWW zawierającej baner reklamowy do użytkowników Internetu (tzw. spamming), przy użyciu dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.);
  4. podszywania się pod Serwis lub Sieć we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania Serwisu lub Sieci;
  5. uruchamiania stron Sklepów lub jakichkolwiek stron w domenach należących do Organizatora, automatycznie w osobnych oknach przy wejściu lub wyjściu ze strony Sprzedawcy (popup, popunder, popexit)
  6. umieszczania stron w domenach należących do Organizatora w systemach typu click-harvester oraz wymiany ruchu na stronach WWW, w przypadkach, gdy dodawaną stroną do takiego systemu miałaby być bezpośrednio strona w domenie Serwisu lub Sieci.
 10. Przekierowanie na strony Serwisu lub Sieci powinno być potwierdzone świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone.

§ 6

UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

 1. Efektem pierwszego wejścia danej osoby do Serwisu lub Sieci poprzez link identyfikujący Sprzedawcę jest zapisanie pliku 'cookie' w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację wizyt w Serwisie lub Sieci danego klienta jako poleconego przez konkretnego Sprzedawcę. 'Cookie' może zostać zastąpione przez analogiczny plik innego Sprzedawcy (tzw. nadpisanie - w jednym systemie informatycznym może być zapisany tylko jeden plik 'cookie'). 
 2. Sprzedawcy naliczana jest prowizja bezpośrednia wtedy, gdy w chwili zakupu, w systemie informatycznym danego klienta zapisane jest 'cookie' tego Sprzedawcy.
 3. Klient jest przypisywany na stałe danemu Sprzedawcy wtedy, gdy w momencie dokonania pierwszego zakupu w Serwisie lub Sieci 'cookie' tego Sprzedawcy jest zapisane w systemie informatycznym danego klienta. Klient raz przypisany danemu Sprzedawcy nie może być przypisany innemu Sprzedawcy. Fakt, że klient jest przypisany jednemu Sprzedawcy, nie wyklucza zapisywania plików 'cookie' innych Sprzedawców w systemie informatycznym tego klienta.
 4. Sprzedawca otrzymuje tzw. wieczną prowizję za każdym razem, gdy przypisany mu klient dokona zakupu w Serwisie lub Sieci. Wieczna prowizja jest niezależna od prowizji bezpośredniej - jeden Sprzedawca może otrzymać za dany zakup prowizję wieczną, a inny prowizję bezpośrednią. Jeden Sprzedawca może jednak otrzymać zarówno prowizję wieczną, jak i bezpośrednią (w sytuacji, gdy klient dokonujący zakupu jest przypisany wyłącznie do tego Sprzedawcy i w chwili zakupu w systemie informatycznym klienta zapisany jest plik 'cookie' tego Sprzedawcy).
 5. Warunkiem przyznania wiecznej prowizji za kolejne zakupy danego klienta jest posługiwanie się przez tego klienta tym samym adresem e-mail, którego klient ten użył przy pierwszym zakupie (w momencie przypisania do konkretnego Sprzedawcy). Warunek ten wynika ze sposobu identyfikacji klientów w Serwisie i Sieci, opartego na bazie adresów e-mail.
 6. Jeśli dana osoba po odwiedzeniu Serwisu lub Sieci przez link Sprzedawcy przystąpi do Sieci, automatycznie staje się członkiem tzw. drugiego poziomu tego Sprzedawcy (zwanego dalej „Drugim poziomem”). Sprzedawcy przysługuje prowizja drugiego poziomu od prowizji bezpośrednich i wiecznych uzyskanych przez poleconych w ten sposób Sprzedawców.
 7. Z uwagi na wyżej opisane uwarunkowania techniczne Serwisu i Sieci, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Sprzedawców, jak i osób wchodzących do Serwisu lub Sieci w wyniku działań Sprzedawców, co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików 'cookies' w tych systemach informatycznych, posługiwanie się informacjami zmienionymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie Serwisu lub Sieci i inne, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Sprzedawcom korzyści z tytułu współpracy w ramach Sieci.
 8. Prowizja Sprzedawcy może zostać wycofana, w przypadku gdy zdobyty przez Sprzedawcę Klient skorzysta z gwarancji i zażąda zwrotu pieniędzy za produkt zakupiony w Serwisie lub Sieci. W żadnym przypadku nie może doprowadzić to do obciążenia Sprzedawcy jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.
 9. Ilość punktów przyznawanych Sprzedawcy w zamian za zakupy poleconych klientów podana jest w Panelu.

§ 7

ZASADY WYDAWANIA KORZYŚCI ZA PUNKTY

 1. Na zasadach określonych w niniejszym §7 Sprzedawcy mogą żądać od Organizatora wypłacenia środków finansowych wynikających z przeliczenia ilości zebranych punktów.
 2. Warunkiem udostępnienia Sprzedawcy opcji wypłaty środków pieniężnych, po ich przeliczeniu w stosunku do zebranych punktów w Panelu, jest uzupełnienie w Panelu pełnych danych przez Sprzedawcę oraz spełnienie wymogów określonych w pkt 3.8.
 3. Sprzedawcy prowadzący działalność gospodarczą powinni do umowy, o której mowa w pkt. 3.8 dołączyć kopie podstawowych dokumentów potwierdzających istnienie Sprzedawcy jako przedsiębiorcy (wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku innych form prawnych - wypis z właściwego rejestru lub inny akt potwierdzający istnienie danego podmiotu wraz z kopią decyzji o nadaniu numeru REGON oraz NIP)
 4. Żądanie wypłaty środków pieniężnych powinno być zgłoszone Organizatorowi w Panelu Sprzedawcy.
 5. Zgłoszenie żądania wypłaty środków pieniężnych powoduje przekształcenie dotychczas zgromadzonych przez Sprzedawcę punktów w tzw. Transzę, wraz z nadaniem Transzy unikalnego numeru oraz przeliczenie zgromadzonych w jej ramach punktów na środki pieniężne. Rozliczenie punktów obejmuje cały okres licząc od ostatniego zgłoszenia żądania wypłaty środków pieniężnych do momentu zamknięcia danej transzy.
 6. Sprzedawcy będący podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, mogą otrzymać wypłatę środków pieniężnych, gdy ilość środków pieniężnych po przeliczeniu z zebranych punktów, stanowić będzie kwotę równą lub większą niż 50 zł (słownie : pięćdziesiąt złotych) (zwaną dalej „Kwotą Minimalną”).
 7. Realizacja wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych przez Sprzedawcę prowadzącego działalność gospodarczą, dokonywana będzie przez Organizatora tylko wtedy, gdy otrzyma on od takiego Sprzedawcy fakturę VAT (w przypadku Sprzedawców prowadzących działalność gospodarczą i będących płatnikami VAT)  lub rachunek, (w przypadku Sprzedawców prowadzących działalność gospodarczą i nie będących płatnikami VAT), opiewającą na uprzednio ustaloną między stronami i zweryfikowaną kwotę pieniężną, wraz podaniem numeru/ów transzy w treści Faktury VAT lub rachunku. Faktura VAT lub rachunek powinny być przesłane na adres Organizatora listem poleconym oraz wskazywać sposób kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację wypłaty ze strony Sprzedawcy. Faktura VAT i rachunek nie może opiewać na termin płatności krótszy niż 7 dni oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto bankowe.
 8. Sprzedawcy będący osobami fizycznymi mogą zgłaszać żądanie wypłaty środków pieniężnych wynikających z przeliczenia posiadanych punktów do chwili zgłoszenia żądania, gdy ilość środków pieniężnych po przeliczeniu z zebranych punktów stanowić będzie kwotę równą lub większą niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) (zwaną dalej „Kwotą Minimalną”).
 9. Realizacja wypłat środków pieniężnych zgromadzonych przez Sprzedawcę będącego osobą fizyczną będzie dokonywana do 15-go dnia następnego miesiąca, po którym nastąpiło zgłoszenie żądania wypłaty (zamknięcie Transzy). Wypłaty będą dokonywane na konto bankowe podane przez Sprzedawcę w Panelu. Organizator zastrzega sobie prawo do uzależnienia wypłaty środków pieniężnych przez osoby fizyczne, od podania lub zaktualizowania danych wskazanych przez Organizatora, wypełnienia obowiązków wynikających z pkt 3. 8 niniejszego Regulaminu oraz podania niezbędnych danych  do prawidłowego wywiązania się przez Organizatora ze zobowiązań wobec organów skarbowych, ZUS, itp. Organizator dostarczy Sprzedawcy niezbędne treści dokumentów, które po uzupełnieniu i podpisaniu przez Sprzedawcę winny być odesłane w tradycyjnej formie papierowej na adres Organizatora : NetPress Digital Sp. z o.o., ul. Zastawie 12/Kazimierów, 05-074 Halinów. Zaniechanie dostarczenia podpisanych dokumentów przez Sprzedawcę równoznaczne jest z rezygnacją przez Sprzedawcę z żądania wypłaty środków pieniężnych w najbliższym możliwym terminie. Żądanie zapłaty może zostać zrealizowane wyłącznie po dostarczeniu Organizatorowi podpisanych umów i oświadczeń.
 10. Środki pieniężne podlegające wypłacie będą pomniejszane o wszelkie należności, które Organizator zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz uprawnionych podmiotów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w danym przypadku. Zgromadzona suma na koncie należącym do Sprzedawcy będącego osobą fizyczną jest kwotą brutto, od której zostanie odliczony przez Organizatora stosowny podatek dochodowy. Zgromadzona suma na koncie należącym do Sprzedawcy, prowadzącego działalność gospodarczą, uprawnionego do wystawiania Faktur VAT, jest kwotą netto, do której taki Sprzedawca powinien doliczyć odpowiedni podatek VAT. Zgromadzona suma na koncie należącym do Sprzedawcy, prowadzącego działalność gospodarczą, nieuprawnionego do wystawiania Faktur VAT jest kwotą brutto.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat środków pieniężnych, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów przesłanych przez Sprzedawcę lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia ze Sprzedawcą, co nie będzie rodziło uprawnień Sprzedawcy do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZASTRZEŻENIA

 1. Wszelkie prawa autorskie do wykorzystywanych przez Sprzedawców narzędzi należą wyłącznie do Organizatora.
 2. Organizator ma prawo do umieszczania w sklepach Sieci materiałów reklamowych.
 3. Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania współpracy Sprzedawcy w ramach Sieci lub zakończenia współpracy ze Sprzedawcą w przypadku niestosowania się przez Sprzedawcę do postanowień Regulaminu jak i decyzji Organizatora podjętych na podstawie Regulaminu.
 4. Jednostronne zakończenie współpracy ze Sprzedawcą z przyczyn przez niego zawinionych, zawsze powoduje anulowanie wszelkich punktów i innych korzyści przyznanych w wyniku wcześniejszej współpracy w ramach Sieci, w tym również traci on prawo do domagania się wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych.
 5. W przypadku rezygnacji przez Sprzedawcę z własnej inicjatywy ze współpracy w ramach Sieci, czego Sprzedawca może dokonać w każdej chwili zgłaszając to Organizatorowi, Sprzedawca może zażądać przeliczenia na środki pieniężne punktów uzbieranych w trakcie współpracy oraz ich wypłaty, jeśli ich suma przekroczyła próg Kwoty Minimalnej.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora po naliczeniu punktów, iż Sprzedawca działał dla zdobywania punktów w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem,  Organizator uprawniony jest do natychmiastowego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Sprzedawcy korzyści.
 7. Organizatorowi służy prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lub wstrzymania działania Serwisu lub Sieci bez podawania przyczyn. W takim przypadku Organizator przeliczy punkty zgromadzone na kontach Sprzedawców na środki pieniężne oraz dokona wypłat za zasadach określonych w rozdziale 7 Regulaminu.
 8. W przypadku zablokowania konta Sprzedawcy w Sieci lub zakończenia współpracy ze Sprzedawcą, zobowiązany jest on do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości będących podstawą zablokowania lub usunięcia hiperłączy oraz wszystkich graficznych i tekstowych elementów promocyjnych ze stron, na których Sprzedawca je zamieścił, pod rygorem odmowy wydania korzyści uzyskanych z tytułu współpracy w ramach Sieci.
 9. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby system informatyczny Serwisu i Sieci działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.
 10. Definitywne zakończenie świadczenia usług przez Organizatora, zlikwidowanie Serwisu lub Sieci lub przeniesienie go na inny podmiot, powoduje jednoczesne zakończenie realizacji współpracy w ramach Sieci chyba, że co innego zostanie uzgodnione między stronami.
 11. Zmiana Regulaminu może być dokonywana przez Organizatora w każdym czasie, przy czym Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie wszystkich Sprzedawców w drodze umieszczenia stosownego komunikatu na stronach Serwisu lub Sieci.

Zał. nr 1
PRZELICZNIK PUNKTÓW
NA KORZYŚCI DLA SPRZEDAWCÓW

 1. Przy wypłatach prowizji obowiązuje przelicznik: 1 punkt = 1 PLN.
 2. Organizator ustala zasadę, iż wszelkie zmiany przelicznika punktów na złotówki mogą odbywać się wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Sprzedawców i wyłącznie za okres przyszły, nigdy za wcześniej zdobyte punkty.

Powrót do góry

Poprzedni regulamin 

Copyright © 2024 e-Kiosk S.A.