Nextranet - zarabiaj na promocji książek audio i ebooków

 • Logowanie
 • Formularz kontaktowy
 • Regulamin Nextranet

§ 1 


INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Organizatorem oraz koordynatorem Programu Partnerskiego Nextranet oraz serwisu internetowego zlokalizowanego w domenie nextranet.pl (zwanych dalej „Siecią” lub "Programem Partnerskim" lub "Nextranet") jest e-Kiosk SA (zwana dalej „Organizatorem”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa. Każda osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do współpracy w ramach Sieci jest Partnerem lub Sprzedawcą Organizatora i tak będzie dalej określany w niniejszym Regulaminie.
 2. Postanowienia Regulaminu Programu Partnerskiego Nextranet (zwanego dalej "Regulaminem"), wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a osobami kandydującymi do zostania Partnerem oraz osobami, które już Partnerami zostały, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.
 3. Każda osoba pragnąca zostać Partnerem oraz osoby, które w chwili ustanowienia niniejszego Regulaminu są już Partnerami, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności oraz Regulaminem Serwisu Nexto.pl, gdyż nabycie statusu Partnera jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane treścią wymienionych dokumentów. Osoby te zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień rzeczonych regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora.
 4. Współpraca w ramach Programu Partnerskiego Nextranet jest dobrowolna i bezpłatna. Każdy Partner, w dowolnym momencie może zrezygnować ze współpracy w ramach Nextranetu, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi lub likwidując konto Partnera w panelu administracyjnym.
 5. Poprzez współpracę w ramach Nextranetu, Partnerzy budują Bazę Danych Klientów, w zamian za co otrzymują punkty przeliczane na środki pieniężne, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

IDEA PROGRAMU PARTNERSKIEGO NEXTRANET

 1. Program Partnerski Nextranet służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy Organizatorem a osobami fizycznymi i innymi podmiotami, które nabędą status Partnera i którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować zakup książek audio, ebooków, eprasy oraz innych produktów oferowanych przez Organizatora w ramach serwisu www.nexto.pl (zwanego dalej "Serwisem" lub "nexto.pl") lub w ramach funkcjonalności Sklepu Cyfrowego Nextranet (zwanego dalej "Sklepem") lub innych serwisów należących do Organizatora, które Organizator wyraźnie określił, jako serwisy biorące udział w Programie Partnerskim Nextranet (zwanych dalej łącznie "Serwisami Organizatora").
 2. Z tytułu aktywnej współpracy w ramach Programu Partnerskiego Nextranet, każdy Partner uzyskuje korzyści w formie punktów przyznawanych przez Organizatora, na zasadach określonych Regulaminem, lub w inny sposób indywidualnie uzgodniony z Organizatorem. Szczegółowe zasady naliczania punktów z danych tytułów oraz przeliczania punktów na konkretne korzyści dla Partnerów określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. Modyfikacje załącznika nr 1 nie stanowią zmiany Regulaminu, a wprowadzane zmiany będą obowiązywały od dnia zamieszczenia nowej treści załącznika na Nextranet.pl, albo od chwili wskazanej w treści zmienianego Załącznika. Wprowadzane zmiany nie mogą jednak mieć wpływu na uprawnienia nabyte przez Partnerów do czasu wprowadzenia takich zmian.
 3. Idea Programu Partnerskiego Nextranet zakłada długookresowe naliczanie korzyści Partnerom z tytułu aktywności pozyskanych przez nich klientów Serwisu, Sklepu lub innego Serwisu Organizatora, objawiającej się dokonywaniem w Serwisie lub Sieci zakupów lub innych czynności określonych przez Organizatora, od których w głównej mierze uzależnione są korzyści dla Partnerów.

§ 3

NABYCIE STATUSU PARTNERA

 1. O status Partnera mogą ubiegać się osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące rezydentami w rozumieniu przepisów podatkowych, które mają ukończone 18 lat oraz osoby w wieku powyżej 16 lat, lecz tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (np. rodziców czy opiekunów) wyrażoną na piśmie i przesłaną na adres siedziby Organizatora.
 2. O status Partnera mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
 3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Partnera jest rejestracja w Programie Partnerskim Nextranet pod adresem: https://www.nextranet.pl/sprzedawcy/logowanie.xml.   
 4. Formularz zgłoszeniowy oraz formularz z danymi Partnera powinien być wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Partner ma obowiązek poinformować o zmianach Organizatora, najpóźniej w okresie 14 dni od zaistnienia zmiany - pod rygorem odmówienia takiemu Partnerowi wydania korzyści wynikających ze współpracy w ramach Nextranetu.
 5. Organizator po zweryfikowaniu danych i informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym otrzymanym od kandydatów, może zwracać się o podanie dodatkowych danych lub informacji, albo dostarczenie określonych dokumentów, oświadczeń lub podjęcie innych działań lub czynności wskazanych w korespondencji z kandydatem.
 6. Nabycie statusu Partnera następuje z chwilą otrzymania od Organizatora informacji o nadaniu statusu. Z chwilą nabycia statusu Partnera, Partner otrzymuje dostęp do Panelu Administracyjnego (zwanego dalej „Panelem”).
 7. Organizatorowi przysługuje prawo odmowy nadania danemu kandydatowi statusu Partnera, bez podawania przyczyn swojej decyzji.
 8. Po nadaniu kandydatowi przez Organizatora statusu Partnera, zostanie zawarta pomiędzy stronami umowa o współpracy, której treść Partner ma obowiązek wygenerować ze strony WWW, wydrukować, podpisać i przesłać Organizatorowi w dwóch egzemplarzach, z których jeden, po podpisaniu przez Organizatora, zostanie przesłany zwrotnie Partnerowi.
 9. Każdemu Partnerowi przysługuje prawo do założenia w ramach Nextranetu maksymalnie dwóch kont jako osoba fizyczna lub dwóch kont jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Dla każdego z takich kont przewidziana jest odrębna rejestracja. Drugie konto zakładane przez Partnera w ramach Nextranetu musi posiadać odmienny od pierwszego adres e-mail podawany przy rejestracji (zwany dalej "Loginem"). W przypadku założenia więcej niż jednego konta przez Partnera, aby otrzymać stosowne wynagrodzenie w ramach współpracy, Partner powinien wygenerować, podpisać i wysłać umowę dla każdego konta oddzielnie.
 10. Niedopuszczalne jest zakładanie kont po rozwiązaniu Umowy z Organizatorem. W przypadku naruszenia przez Partnera Regulaminu, wszelkie środki przewidziane niniejszym Regulaminem stosowane będą według uznania Organizatora w odniesieniu do jednego, dwóch, lub wszystkich kont Partnera.
 11. Partnerom, którzy podpiszą z Organizatorem umowę oraz przekroczą Kwotę Minimalną przysługuje prawo ubiegania się o nadanie statusu Sprzedawcy oraz upublicznienie funkcjonalności Sklepu Cyfrowego Nextranet. Partner, którzy będzie ubiegał się o nadanie statusu Sprzedawcy musi drogą elektroniczną wysłać wniosek do Organizatora. Do czasu uzyskania statusu Sprzedawcy kwotę minimalną Partnerzy mogą uzbierać korzystając z dostępnych w ramach Nextranet.pl narzędzi partnerskich.

§ 4

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy kandydat na Partnera wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz na dalszych etapach weryfikacji kandydata na Partnera lub Sprzedawcę, przynajmniej do czasu uzyskania odpowiedzi od Organizatora o przyznaniu statusu Partnera, a w przypadku przyznania statusu Partnera lub Sprzedawcy, udzielone zgody będą trwały do czasu zakończenia współpracy z Partnerem, a przekazanie przez Partnera Organizatorowi na jakimkolwiek etapie współpracy dalszych danych osobowych, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora. Zgromadzone dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym między innymi w celu informowania Partnerów o nowych promocjach i usługach w ramach Programu Partnerskiego Nextranet oraz Serwisów Organizatora, specjalnych ofertach oraz w celu realizacji umowy.
 2. O ile w konkretnym przypadku nie zastrzeżono inaczej, uważa się, iż zgoda udzielona Organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych Partnera obejmuje również zgodę na ich przekazywanie przez Organizatora podmiotom trzecim, z którymi Organizator będzie współpracował, celem wywiązania się przez te podmioty z realizacji zamawianych u nich usług przez Partnerów, o ile takie sytuacje będą miały miejsce z woli Partnera.
 3. Każda osoba z chwilą uzyskania statusu Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail), o tematyce związanej z przedmiotem Programu Partnerskiego Nextranet oraz Serwisów Organizatora, a także zawierających informacje handlowe o nowych produktach lub usługach, promocjach w Programie Partnerskim Nextranet lub w Serwiach Organizatora, a także promujących produkty partnerów handlowych Organizatora.
 4. Każdemu Partnerowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania, co może być dokonywane samodzielnie przez Partnera za pośrednictwem Panelu.
 5. Usunięcie danych przez Partnera, albo skierowane do Organizatora żądania usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej - oznacza zakończenie współpracy w ramach Nextranetu z inicjatywy Partnera, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.

§ 5

ZASADY DZIAŁALNOŚCI PARTNERA

 1. Podstawowym zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży usług i produktów oferowanych w Serwisie, Sklepie lub promowanie Programu Partnerskiego Nextranet lub innych stron internetowych należących do Organizatora, które Organizator wyraźnie określił, jako serwisy biorące udział w Programie Partnerskim Nextranet, poprzez pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów lub innych czynności w Serwisach Organizatora.
 2. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta Serwisu, za osobę poleconą przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba weszła na Serwis Organizatora przy wykorzystaniu narzędzi identyfikujących Partnera, udostępnionych mu w Panelu, co pozwoli na przypisanie w bazie danych danego klienta do konkretnego Partnera, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Partnerów korzyści z tytułu współpracy w ramach Programu Partnerskiego Nextranet. 
 3. Narzędzia udostępnione w Panelu mogą być wykorzystywane przez Partnerów w dowolny sposób, tak jednak, aby nie powodowało to naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani też:
  1. nie nosiło znamion przesyłania nie zamówionej informacji handlowej;
  2. nie naruszało prawa do prywatności osób, którym hiperłącze jest przekazywane;
  3. nie nosiło znamion spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć);
 4. Banery i inne formy reklam stworzone samodzielnie przez Partnerów lub wygenerowane w ramach dostępnych w Panelu narzędzi, prowadzące do Serwisów Organizatora mogą być umiejscawiane przez Partnerów na stronach i serwisach WWW, na których Partnerzy mają prawa do zamieszczania materiałów reklamowych, a Organizator nie sprzeciwi się zamieszczeniu reklamy na konkretnych stronach lub serwisach WWW, ze względu na ich tematykę, wygląd, funkcjonalność lub z innych powodów nie uzna, iż nie nadają się one do zamieszczenia tam materiałów reklamujących Nextranet lub Serwisy Organizatora lub oferowane przez Organizatora produkty.
 5. Organizator udostępnia Partnerowi możliwość stworzenia, przy pomocy narzędzi dostępnych w Panelu Administracyjnym, własnego Sklepu Cyfrowego w ramach Sieci (narzędzie zwane dalej "Sklepem"). Do czasu spełnienia przez Partnera warunków opisanych w §3 pkt 11 Partnerowi przysługuje prawo edycji i ustawienia konfiguracji Sklepu, jednakże bez możliwości publicznej dostępności Sklepu i możliwości jego promowania. Po spełnieniu warunków opisanych w §3 pkt 11 wszelkie działania podejmowane przez Partnera, mogą także bezpośrednio promować Sklep, o ile takie działania nie stoją w sprzeczności z niniejszym Regulaminem, ani z zawartą z Partnerem umową.
 6. Zabronione jest promowanie dowolnego Serwisu Organizatora z wykorzystaniem wulgaryzmów, wyrażeń obrażających uczucia religijne, preferencje seksualne lub podszywanie się pod firmę aktualnie funkcjonująca już w obrocie. Powyższe zapisy dotyczą także nazw subdomen lub domen, pod którymi działa stworzony przez Sprzedawcę Sklep.
 7. W ramach jednego konta Partner może założyć jeden Sklep, z zastrzeżeniem jednak zapisów §3 pkt 9 niniejszego Regulaminu.
 8. Serwisów WWW zaopatrywanych przez Partnera w inne formy reklamowe, może być więcej niż jeden, przy czym Partner zawsze musi wskazać Organizatorowi adresy stron, na których umieszcza lub ma zamiar umieścić reklamy.
 9. Niedozwolone jest podejmowanie następujących działań:
  1. stosowania hiperłącza aktywowanego automatycznie po wejściu lub wyjściu ze strony WWW, na której jest ono zamieszczone (chyba, że strona taka nie zawiera treści i służy wyłącznie jako przekierowanie do innej strony WWW);
  2. uzależnienia dostępu do usług oferowanych na stronie lub serwisie WWW od: aktywacji hiperłącza zawierającego link identyfikujący Partnera, kliknięcia w reklamę, przejścia do tego serwisu WWW poprzez baner reklamowy, dokonania rejestracji lub zakupu dokonanego w takim serwisie WWW;
  3. rozsyłania masowej informacji o stronie WWW zawierającej jakąkolwiek formę reklamy Serwisów Organizatora do użytkowników Internetu (tzw. spamming), przy użyciu dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.);
  4. podszywania się pod Serwis lub Organizatora we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania Serwisów Organizatora;
  5. uruchamiania stron Sklepów lub jakichkolwiek stron w domenach należących do Organizatora, automatycznie w osobnych oknach przy wejściu lub wyjściu ze strony Partnera (popup, popunder, popexit)
  6. umieszczania stron w domenach należących do Organizatora w systemach typu click-harvester oraz wymiany ruchu na stronach WWW, w przypadkach, gdy dodawaną stroną do takiego systemu miałaby być bezpośrednio strona znajdująca się na serwerze Organizatora.
 10. Przekierowanie na dowolny Serwis Organizatora powinno być potwierdzone świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone.

§ 6

UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

 1. Efektem pierwszego wejścia danej osoby do Serwisu Organizatora poprzez link identyfikujący Partnera jest zapisanie pliku 'cookie' w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację wizyt w Serwisie Organizatora przez danego klienta jako poleconego przez konkretnego Partnera. 'Cookie' może zostać zastąpione przez analogiczny plik innego Partnera (tzw. nadpisanie - w jednym systemie informatycznym może być zapisany tylko jeden plik 'cookie'). 
 2. Partnerowi naliczana jest prowizja bezpośrednia wtedy, gdy w chwili zakupu, w systemie informatycznym danego klienta zapisane jest 'cookie' tego Partnera.
 3. Klient jest przypisywany na stałe danemu Partnerowi wtedy, gdy w momencie dokonania pierwszego zakupu w Serwisie Organizatora 'cookie' tego Partnera jest zapisane w systemie informatycznym danego klienta. Klient raz przypisany danemu Partnerowi nie może być przypisany innemu Partnerowi. Fakt, że klient jest przypisany jednemu Partnerowi, nie wyklucza zapisywania plików 'cookie' innych Partnerów w systemie informatycznym tego klienta.
 4. Partner otrzymuje tzw. wieczną prowizję za każdym razem, gdy przypisany mu klient dokona zakupu w Serwisie Organizatora. Wieczna prowizja jest niezależna od prowizji bezpośredniej - jeden Partner może otrzymać za dany zakup prowizję wieczną, a inny prowizję bezpośrednią. Jeden Partner może jednak otrzymać zarówno prowizję wieczną, jak i bezpośrednią (w sytuacji, gdy klient dokonujący zakupu jest przypisany wyłącznie do tego Partnera i w chwili zakupu w systemie informatycznym klienta zapisany jest plik 'cookie' tego Partnera).
 5. Warunkiem przyznania wiecznej prowizji za kolejne zakupy danego klienta jest posługiwanie się przez tego klienta tym samym adresem e-mail, którego klient ten użył przy pierwszym zakupie (w momencie przypisania do konkretnego Partnera). Warunek ten wynika ze sposobu identyfikacji klientów w Serwisach Organizatora, opartego na bazie adresów e-mail.
 6. Z uwagi na wyżej opisane uwarunkowania techniczne Serwisów Organizatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów, jak i osób wchodzących do Serwisów Organizatora w wyniku działań Partnerów, co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików 'cookies' w tych systemach informatycznych, posługiwanie się informacjami zmienionymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie danych Organizatora, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Partnerom korzyści z tytułu współpracy w ramach Programu Partnerskiego Nextranet.
 7. Prowizja Partnera może zostać wycofana, w przypadku gdy przypisany do Partnera Klient skorzysta z gwarancji obowiązującej w ramach Serwisów Organizatora i zażąda zwrotu pieniędzy za produkt zakupiony w takim Serwisie Organizatora. W żadnym przypadku nie może doprowadzić to do obciążenia Partnera jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.
 8. Ilość punktów przyznawanych Partnerowi w zamian za zakupy poleconych klientów podana jest w Panelu.

§ 7

ZASADY WYDAWANIA KORZYŚCI ZA PUNKTY

 1. Na zasadach określonych w niniejszym §7 Partnerzy mogą żądać od Organizatora wypłacenia środków finansowych wynikających z przeliczenia ilości zebranych punktów.
 2. Warunkiem udostępnienia Partnerowi opcji wypłaty środków pieniężnych, po ich przeliczeniu w stosunku do zebranych punktów w Panelu, jest uzupełnienie w Panelu pełnych danych przez Partnera oraz spełnienie wymogów określonych w §3 pkt 3.8.
 3. Partnerzy prowadzący działalność gospodarczą powinni do umowy, o której mowa w §3 pkt 3.8 dołączyć kopie podstawowych dokumentów potwierdzających istnienie Partnera jako przedsiębiorcy (wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku innych form prawnych - wypis z właściwego rejestru lub inny akt potwierdzający istnienie danego podmiotu wraz z kopią decyzji o nadaniu numeru REGON oraz NIP)
 4. Żądanie wypłaty środków pieniężnych powinno być zgłoszone Organizatorowi w Panelu.
 5. Zgłoszenie żądania wypłaty środków pieniężnych powoduje przekształcenie dotychczas zgromadzonych przez Partnera punktów w tzw. Transzę, wraz z nadaniem Transzy unikalnego numeru oraz przeliczenie zgromadzonych w jej ramach punktów na środki pieniężne. Rozliczenie punktów obejmuje cały okres licząc od ostatniego zgłoszenia żądania wypłaty środków pieniężnych do momentu zamknięcia danej Transzy.
 6. Partnerzy będący podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, mogą otrzymać wypłatę środków pieniężnych, gdy ilość środków pieniężnych po przeliczeniu z zebranych punktów, stanowić będzie kwotę równą lub większą niż 50 zł (słownie : pięćdziesiąt złotych) (zwaną dalej „Kwotą Minimalną”).
 7. Realizacja wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych przez Partnera prowadzącego działalność gospodarczą, dokonywana będzie przez Organizatora tylko wtedy, gdy otrzyma on od takiego Partnera fakturę VAT (w przypadku Partnerów prowadzących działalność gospodarczą i będących płatnikami VAT)  lub rachunek (w przypadku Partnerów prowadzących działalność gospodarczą i nie będących płatnikami VAT), opiewającą na uprzednio ustaloną między stronami i zweryfikowaną kwotę pieniężną, wraz podaniem numeru/ów Transzy w treści Faktury VAT lub rachunku. Faktura VAT lub rachunek powinny być przesłane na adres Organizatora listem poleconym oraz wskazywać sposób kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację wypłaty ze strony Partnera. Faktura VAT i rachunek nie może opiewać na termin płatności krótszy niż 7 dni oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto bankowe.
 8. Partnerzy będący osobami fizycznymi mogą zgłaszać żądanie wypłaty środków pieniężnych wynikających z przeliczenia punktów posiadanych do chwili zgłoszenia żądania, gdy ilość środków pieniężnych po przeliczeniu z zebranych punktów stanowić będzie kwotę równą lub większą niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) (zwaną dalej „Kwotą Minimalną”).
 9. Realizacja wypłat środków pieniężnych zgromadzonych przez Partnera będącego osobą fizyczną będzie dokonywana do 15-go dnia następnego miesiąca, po którym nastąpiło zgłoszenie żądania wypłaty (zamknięcie Transzy). Wypłaty będą dokonywane na konto bankowe podane przez Partnera w Panelu. Organizator zastrzega sobie prawo do uzależnienia wypłaty środków pieniężnych przez osoby fizyczne, od podania lub zaktualizowania danych wskazanych przez Organizatora, wypełnienia obowiązków wynikających z §3 pkt 3.8 niniejszego Regulaminu oraz podania danych niezbędnych do prawidłowego wywiązania się przez Organizatora ze zobowiązań wobec organów skarbowych, ZUS, itp. Organizator dostarczy Partnerowi niezbędne treści dokumentów, które po uzupełnieniu i podpisaniu przez Partnera winny być odesłane w tradycyjnej formie papierowej na adres Organizatora: e-Kiosk SA, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa. Zaniechanie dostarczenia podpisanych dokumentów przez Partnera równoznaczne jest z rezygnacją przez Partnera z żądania wypłaty środków pieniężnych w najbliższym możliwym terminie. Żądanie zapłaty może zostać zrealizowane wyłącznie po dostarczeniu Organizatorowi podpisanych umów i oświadczeń.
 10. Środki pieniężne podlegające wypłacie będą pomniejszane o wszelkie należności, które Organizator zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz uprawnionych podmiotów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w danym przypadku. Zgromadzona suma na koncie należącym do Partnera będącego osobą fizyczną jest kwotą brutto, od której zostanie odliczony przez Organizatora stosowny podatek dochodowy. Zgromadzona suma na koncie należącym do Partnera, prowadzącego działalność gospodarczą, uprawnionego do wystawiania Faktur VAT, jest kwotą netto, do której taki Partner powinien doliczyć odpowiedni podatek VAT. Zgromadzona suma na koncie należącym do Partnera, prowadzącego działalność gospodarczą, nieuprawnionego do wystawiania Faktur VAT jest kwotą brutto.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat środków pieniężnych, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów przesłanych przez Partnera lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Partnerem, co nie będzie rodziło uprawnień Partnera do naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat, w tym odsetek ustawowych za nieterminową płatność.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZASTRZEŻENIA

 1. Wszelkie prawa autorskie do wykorzystywanych przez Partnerów narzędzi należą wyłącznie do Organizatora.
 2. Organizator ma prawo do umieszczania w ramach Serwisów Organizatora materiałów reklamowych.
 3. Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania współpracy z Partnerem w ramach Programu Partnerskiego Nextranet lub zakończenia współpracy z Partnerem w przypadku niestosowania się przez Partnera do postanowień niniejszego Regulaminu jak i decyzji Organizatora podjętych na podstawie Regulaminu.
 4. Jednostronne zakończenie współpracy z Partnerem z przyczyn przez niego zawinionych, zawsze powoduje anulowanie wszelkich punktów i innych korzyści przyznanych w wyniku wcześniejszej współpracy w ramach Programu Partnerskiego Nextranet, w tym również traci on prawo do domagania się wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych.
 5. W przypadku rezygnacji przez Partnera z własnej inicjatywy ze współpracy w ramach Programu Partnerskiego Nextranet, czego Partner może dokonać w każdej chwili zgłaszając to Organizatorowi, Partner może zażądać przeliczenia na środki pieniężne punktów uzbieranych w trakcie współpracy oraz ich wypłaty, jeśli ich suma przekroczyła próg Kwoty Minimalnej.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora po naliczeniu punktów, iż Partner działał dla zdobywania punktów w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem,  Organizator uprawniony jest do natychmiastowego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Partnerowi korzyści.
 7. Organizatorowi służy prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lub wstrzymania działania Programu Partnerskiego Nextranet oraz innych Serwisów Organizatora bez podawania przyczyn. W takim przypadku Organizator przeliczy punkty zgromadzone na kontach Partnerów na środki pieniężne oraz dokona wypłat za zasadach określonych w §7 Regulaminu.
 8. W przypadku zablokowania konta Partnera w ramach Programu Partnerskiego Nextranet lub zakończenia współpracy z Partnerem, zobowiązany jest on do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości będących podstawą zablokowania lub usunięcia hiperłączy oraz wszystkich graficznych i tekstowych elementów promocyjnych ze stron, na których Partner je zamieścił, pod rygorem odmowy wydania korzyści uzyskanych z tytułu współpracy w ramach Programu Partnerskiego Nextranet.
 9. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby obsługiwany przez niego system informatyczny działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.
 10. Definitywne zakończenie świadczenia usług przez Organizatora, zlikwidowanie dowolnego Serwisu Organizatora lub przeniesienie go na inny podmiot, powoduje jednoczesne zakończenie realizacji współpracy w ramach Programu Partnerskiego Nextranet chyba, że co innego zostanie uzgodnione między stroną dokonującą zbycia, a stroną przejmującą.
 11. Zmiana Regulaminu może być dokonywana przez Organizatora w każdym czasie, przy czym Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie wszystkich Partnerów w drodze umieszczenia stosownego komunikatu na stronach Programu Partnerskiego Nextranet.

Zał. nr 1
PRZELICZNIK PUNKTÓW
NA KORZYŚCI DLA PARTNERÓW

 1. Przy wypłatach prowizji obowiązuje przelicznik: 1 punkt = 1 PLN.
 2. Organizator ustala zasadę, iż wszelkie zmiany przelicznika punktów na złotówki mogą odbywać się wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Partnera i wyłącznie za okres przyszły, nigdy za wcześniej zdobyte punkty.

Powrót do góry

Poprzedni regulamin 

e-Kiosk spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304553, kapitał zakładowy w wysokości 1.890.000 zł, opłacony w całości, NIP 895-18-27-513, REGON: 933049202

Copyright © 2024 e-Kiosk S.A.